İçeriklerimizİcra ve İflas Hukuku

İtirazın İptali Davası

Borçlu, aleyhine başlatılmış olan icra takibine itiraz etmiş ise; alacaklı tarafından itirazın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemelerde “itirazın iptali davası” açılabilir.

İtirazın İptali Davası Nedir?

İtirazın iptali davası, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 67. maddesinde düzenlenmiş olup işbu dava kapsamında alacaklının genel hükümler çerçevesinde alacağının varlığını ispat etmesi gerekmektedir.

İtirazın iptali davası, alacaklının alacağının varlığına rağmen borçlu tarafından icra takibine haksız şekilde itiraz edildiği hallerde gündeme geleceğinden ve işbu davanın açılması zamanaşımına tabi olduğundan; hak kaybına uğranmaması adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

Borçlunun icra takibine itirazı üzerine takip duracağından; alacaklının itirazı hükümden düşürüp icra takibine devam edebilmesi için genel mahkemelerde itirazın iptali davası açması ya da icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurması gerekmektedir.

Alacaklının durmuş olan icra takibine devam edebilmesi için başvuracağı hukuki yol bakımından seçimlik hakkı mevcuttur.

İtirazın iptali davasında mahkemece genel hükümlere göre, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda borçlunun borcu olup olmadığı araştırılır. Buna karşın alacaklı tarafından icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurulabilmesi için alacaklının elinde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 68.maddesinde düzenlenen belgelerden birinin bulunması koşulu aranmaktadır.

Alacaklı tarafından genel hükümlere göre, itirazın iptali davası açılacak ise, itirazın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık sürede genel mahkemelerde dava açabilecektir.

İtirazın İptali Davasının Şartları

Borçlu tarafından takibe yapılan itirazın hükümden düşmesi ve duran icra takibine devam edilebilmesi için, aşağıda yer alan koşullar sağlanıyor ise alacaklı tarafından itirazın iptali davası açılabilecektir:

  • Hukuka uygun bir ilamsız icra takibi bulunmalı.
  • Borçlu tarafça icra takibine usulüne uygun ve süresi içinde itiraz edilmiş olmalı.
  • Borçlu tarafça takibe sadece yetki yönünden itirazda bulunulmamış olmalı.
  • Dava, borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde açılmış olmalı.
  • Alacaklının, davayı açmakta hukuki yararı bulunmalı.

İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı

Alacaklı taraf, borçlu tarafın aleyhine başlatılmış olan icra takibine süresi içinde itiraz etmesi üzerine, itirazın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde itirazın iptali davası açabilecektir.

Alacaklı taraf, 1 yıllık süre içinde itirazın iptali davası açmaz ise; takip düşecektir. Bu nedenle öngörülen sürenin kaçırılması hak kaybı yaratabileceğinden süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İtirazın İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İtirazın iptali davalarında görevli mahkeme, kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak dava konusu alacak niteliği gereği özel mahkemelerin görev alanına giriyor ise; itirazın iptali davasının özel mahkemelerde açılması gerekecektir.

İtirazın iptali davalarında yetkili mahkeme hususu tartışmalı ise de; Yargıtay’a göre yetkili mahkeme takibin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir.

İtirazın İptali Davası Hangi Yargılama Usulüne Tabidir?

İtirazın iptali davası, basit yargılama usulüne tabidir. İtirazın iptali davasının davacısı takip alacaklısı, davalısı ise takip borçlusudur.

İtirazın iptali davası, bir eda davasıdır. Davacı alacaklı tarafından, genel hükümler uyarınca borçlunun itirazının iptali ve icra inkar tazminatına mahkum edilmesi talep edilecek ve dava genel hükümlere göre görülecektir.

İtirazın İptali Davası Ne Kadar Sürer?

İtirazın iptali davasının süresi somut olayın koşullarına ve mahkemelerin iş yüküne göre değişmekle birlikte, ortalama olarak 1-2 yılda sonuçlanmaktadır.

İtirazın İptali Davasında Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

İtirazın iptali davası, kural olarak arabuluculuğa tabi değildir. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğa başvurulması zorunlu olan bir alacak türü için ilamsız icra takibi başlatıldığında, itirazın iptali davası açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu doğacaktır. Örneğin, takibe ve itirazın iptali davasına konu alacak ticari nitelik taşıyor ve dava Asliye Ticaret Mahkemesinde açılacak ise; arabuluculuk ticari dava şartıdır ve dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir.

İtirazın İptali Davasında Dava Değeri ve Harç Tutarı Nasıl Belirlenir?

İtirazın iptali davasında harca esas olacak dava değeri, takibe konu edilen asıl alacak miktarı üzerinden hesaplanır. İcra masraflara, harca esas olacak dava değerine dahil edilmez.

İtirazın iptali davası, genel hükümlere göre nispi harca tabidir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca; ilamsız takiplerde alacaklı takip talebinde bulunurken icra müdürlüğüne binde beş peşin harç yatırır. Bu tutar itirazın iptali davası açılırken alacaklıya geri verilebileceği gibi, alacaklının talebi halinde itirazın iptali davası için ödenecek harçtan mahsup da edilebilir.

İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği

….. MAHKEMESİ’NE

DAVACI : XXXXXXX (Alacaklı)

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVALI : XXXXXXX (Borçlu)

KONU : … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası kapsamında davalı tarafından haksız olarak yapılan ve ../../…. tarihinde Müvekkile tebliğ edilen itirazlarının iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkil tarafından, davalıya ….. sebebi ile banka kanalıyla borç olarak … TL ödeme yapılmış ve borcun vade tarihi olarak ../../…. tarihi belirlenmiştir.
  2. Davalıya, Müvekkil tarafından defalarca hem şifahi hem de mesaj ve WhatsApp yazışmaları ile borcunun olduğu ve vadesinin geldiği bildirilmiş ve söz konusu borcu ödemesi istenmiş ise de davalı tarafından borç kabul edilmiş ancak Müvekkile ödeme yapılmamıştır.
  3. Davalı tarafça söz konusu borcun ödenmemesi neticesinde, Müvekkil tarafından … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosya numarası ile ilamsız icra takibi başlatılmış ise de; davalı tarafından haksız ve kötüniyetli şekilde takibe itiraz edilmesi neticesinde takip durmuştur. Takibin devamı ve söz konusu itirazın kaldırılması için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası, Banka kayıtları, Mesaj kayıtları, WhatsApp yazışmaları, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, İİK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle, davalının borca ve ferilerine ilişkin itirazının iptali ile takibin devamına, kötüniyetli davalı aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!