İçeriklerimizKVKK Metin Örnekleri

KVKK Aydınlatma Metni Örneği

XXXXXX ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

XXXXXX Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak sunduğumuz ……………. faaliyetlerimizde kişisel verilerinizin korunmasını ve mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz ……………. hizmetlerinden faydalanan …………….  çalışanlar, ……………. ziyaretçiler ve ……………. dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Ayrıca …………….  vatandaşı veya ……………. mevzuatı kapsamında olan ilgili kişiler için ……………. Genel Veri Koruma Tüzüğü (Bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır.) hükümlerini dikkate alıyoruz.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklanan ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, ……………., mevzuatın izin verdiği durumlarda ……………. açıklanabilecek / devredilebilecek, ……………. gerekli durumlarda……………. gerekli durumlarda ……………. , imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz ……………. hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiğimiz (…………….  vb.) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır. 

Veri sorumlusu olarak Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

 • ŞİRKET TARAFINDAN TOPLANAN …………….……………. NELERDİR? 

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak …………….  hizmetlerine yahut Şirket ile hukuki ilişkinize (çalışan, ……………. , iş ortağı, …………….) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda 2. Bölümde belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verilerinize ilişkin süreçler aşağıda yer almaktadır; 

Şirketimizden ……………. hizmeti sunumu ya da …………….  talep ettiğinizde randevu oluşturulabilmesi ya da tarafınıza bilgi iletilebilmesi için “…………….” ve “…………….” hukuki sebebine dayanarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz toplanmaktadır;

 • …………….  HİZMETİ SÜRECİ
 • …………….  Toplanan Kişisel Veriler
 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, ……………., ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , 
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , 
 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, ……………. , ……………. , …………….  süreçlerine ilişkin tarafımıza ileteceğiniz diğer verileriniz.
 • Hukuki İşlem Verileri: İlgili adli ve resmi makamlardan gelen ……………. , …………….  ve sair veriler. 
 • Diğer Veriler: Sunulacak hizmet kapsamında tarafımıza ilettiğiniz her türlü veri. 

 

 • …………….  ve Danışmanlardan Toplanan Veriler
 • Kimlik Verileriniz: Adınız soyadınız, ……………. , t……………., , ……………. , ……………..
 • İletişim Verileriniz: Telefon numaranız, ……………. , ……………., ……………. , 
 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, ……………. , ……………. , …………….  süreçlerine ilişkin tarafımıza ileteceğiniz diğer verileriniz.
 • Hukuki İşlem Verileri: İlgili adli ve resmi makamlardan gelen ……………. , …………….  ve sair veriler. 

 

 • ……………. Toplanan Veriler
 • Kimlik Verileriniz: Adınız soyadınız, ……………. , ……………. , ……………. , ……………. ,
 • İletişim Verileriniz: Telefon numaranız, ……………. , ……………. , ……………. , ……………..

 

 • İŞ İLİŞKİSİ SÜRECİ
 • Çalışandan Toplanan Kişisel Veriler 
 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız……………., ……………., ……………. İ ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , 
 • İletişim Bilgileriniz: İkametgah adresiniz, ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , 
 • Felfesi İnanç, Din ve Mezhep Bilgileriniz: Özlük dosyasının oluşturulması için mevzuattan kaynaklı olarak kimlik fotokopisinin alınması nedeniyle eski kimliklerde yer alan din bilgileriniz ve ……………. , ……………. ve ……………. bilgileriniz. 
 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, ……………. , ……………. 
 • Sağlık Bilgileriniz: Kan grubunuz, ……………. , ……………. , …………….  bilgi ve belgeler.
 • Görsel Verileriniz: Özlük dosyası kapsamında süreçlerde kullanılacak fotoğraflarınız.
 • Özlük Verileriniz: Özgeçmişiniz, ………… , ……………. , ……………. , yabancı dil bilginiz, ……………. , ……………. , ……………. , ……………. , askerlik durum belgeniz. 
 • Ceza Mahkumiyeti Verileriniz: ……………. sicil kaydınız. 
 • Hukuki İşlem Verileri: İlgili adli ve resmi makamlardan ……………. , …………….ve sair veriler. 

 

 • ……………. Toplanan Kişisel Veriler
 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız.
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, ……………., ikametgah adresiniz.
 • Özlük Verileriniz: ……………. , referansınız. 


 • …………….  SÜREÇLERİ
 • …………….  Ziyaretçisinden Toplanan Kişisel Veriler
 • Kimlik Bilgileriniz: …………….
 • İletişim Bilgileriniz: …………….
 • Sistem Verileri: ……………. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işliyoruz. Mevzuatta belirtilen hükümler yanında sözleşmenin taraflarına ait kişisel ……………. , meşru menfaat için veri işlemenin ……………. durumlarında verinin niteliğine ……………. Açıklandığı şekilde ……………. alınarak işleme yapılmaktadır;

Şirket olarak;

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, …………….  Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan ……………. yerine getirme,
 • İlgili ……………. kapsamında saklanması gereken ……………. ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • ……………. , SGK, İŞKUR, ……………. gibi resmi makamların yazılı taleplerine cevap verilmesi, ilgili mevzuat uyarınca ……………. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • ……………. ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, ……………. halinde ve mevzuat gereği ……………., …………….ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilmesi, …………….süreçlerin yerine getirilmesi, ileride ……………. hukuki uyuşmazlıklarda ……………. yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla ……………. olarak kullanılması,
 • Şirketimiz adına ……………. işlerin yürütülmesi amacıyla ……………. yönetim tarafından ……………. tayin edilen çalışanlara ……………. hazırlanması ve ……………. onaylatılması,
 • Hizmetlerin sunumu için ……………. planlaması ve yönetilmesi, ……………. tanzimi, 
 • Finans ve ……………. işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ……………. kapsamında tüm gerekli teknik ve ……………. tedbirlerin alınması,
 • Şirketimizin ……………. planlanması ve yönetilmesi, ……………. geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin …………….,
 • ……………. ve ……………. işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • ……………. doğrulanması,
 • Kanuni ve ……………. yükümlülüklerin yerine getirilmesi, imzalanan ……………. ve ……………. neticesinde iş ve işlemlerin ……………. edilebilmesi,
 • Şirketimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ……………. edilmesi, ……………. olduğunuz ……………. şirketleri ya da üyesi olduğunuz ……………. kurumlar ile sunulan hizmetin ……………. kapsamında talep ettikleri bilgilerin …………….,
 • Sunulan hizmetlere yönelik her türlü ……………. ve ……………. verilebilmesi,
 • Hizmet ……………. …………….ve ……………. geliştirilmesi, çalışanlarımızı …………….ve …………….,
 • …………….yönetimi ve …………….geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • …………….özel içeriklerin, somut ve soyut ……………. tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Şirketimizin ……………. politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; …………….verileri, ……………. Kanunu ve ……………. ve ……………. mevzuatı, ……………. ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin yanı sıra ……………. ve ……………. arttırmak ve ……………. sağlanması, ……………. dosyasının oluşturulması,
 • Çalışanların ……………. ve ……………. sağlanması için gerekli olan …………….verilmesi, çalışanların …………….,
 • ……………. açısından ……………. süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ……………. sağlanması, ……………. temini,
 • ……………. süreçlerinin yürütülmesi,
 • ……………. sağlanması,
 • ……………. verisi açısından Şirketimizi ……………. etmeniz, herhangi bir nedenle ……………. halinde süreçlerin yürütülebilmesi,

Amaçları ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak işliyoruz. 

Kişisel verilerinizi Şirketimiz bünyesinde ve/veya …………….  bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya ……………. nakledilerek hem ……………. hem de ……………. muhafaza altında tutulabilecektir.

 • ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE ……………. VE …………….?

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yollar ile toplanmaktadır;

 • ……………. , HİZMET SAĞLAYICILARINA VE ……………. AİT KİŞİSEL VERİLER 

İş ……………. , ……………. sağlayıcıları ve ……………. ait kişisel veriler ……………. sistem de ya da ……………. olarak form doldurularak ya da kişisel verilerin ……………. olarak ……………. edilmesi ya da kişisel verilerin ……………. halde şirketimize iletilmesi yöntemi toplanmaktadır. Bu kapsamda ……………. ya da ……………. aracılığı ile tarafımıza ulaşılması, Şirketimize ……………. ile ……………. oluşturulurken; sunulan ……………. esnasında Şirketimize kabul ……………. , hizmet sunumu için ……………. , randevu, ……………. amaçları ile ……………. kullandığınızda, Şirketimizi ……………. ettiğinizde sözlü ya da ……………. olarak elde edilerek, ……………. , depolanarak, ……………. , ……………. düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK ve ……………. kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “……………. ” olarak ……………. edilmektedir.

 1. ……………. AİT KİŞİSEL VERİLER

……………. ait kişisel veriler ilgili kişiden ……………. …………….teslim etmesi ya da ……………. ile göndermesi yöntemi ……………..

 • ÇALIŞAN ……………. AİT KİŞİSEL VERİLER

Çalışan ……………. ait kişisel veriler ilgili kişiden ……………. teslim etmesi ya da ……………. ile göndermesi yöntemi toplanmaktadır.

 • ……………. AİT KİŞİSEL VERİLER

……………. ait kişisel veriler, ilgili kişinin Şirketimizi ……………. etmesi ile ……………. ya da ……………. olarak toplanmaktadır. 

 • ……………. AİT KİŞİSEL VERİLER

……………. ait kişisel veriler, ilgili kişinin ……………. etmesi ile toplanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN ……………. ŞARTLARI KAPSAMINDA ……………. İLİŞKİN HUSUSLAR 

KVKK ……………. ve ……………. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin ……………. olmaksızın kişisel veriler ……………. ”. Ancak bu durumun ……………. olarak aşağıdaki ……………. sayılmıştır; 

 • ……………. açıkça ……………. .
 • ……………. imkânsızlık nedeniyle ……………. durumda bulunan veya …………….  tanınmayan kişinin ……………. ya da bir başkasının ……………. veya …………….  bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin ……………. veya ……………. doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ……………. taraflarına ……………. kişisel verilerin ……………. gerekli olması.
 • ……………. hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ……………. olması.
 • ……………. kişinin kendisi tarafından ……………. olması.
 • Bir hakkın ……………. , ……………. veya korunması için ……………. zorunlu olması.
 • İlgili kişinin ……………. ve ……………. zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ……………. için veri ……………. zorunlu olması.

Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar ……………. kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. Kişilerin ……………. , siyasi düşüncesi, ……………. , , mezhebi veya diğer inançları, ……………. ve kıyafeti, ……………. , ……………. ya da sendika üyeliği, ……………. , ……………. hayatı, ceza ……………. ve ……………. tedbirleriyle ilgili verileri ile ……………. ve ……………. verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda ……………. ise ……………. ve ……………. hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz. 

Bu nedenle özel nitelikteki kişisel verileriniz ……………. işliyoruz. 

Kısaca kişisel verileriz; ……………. ve dürüstlük kuralının ……………. biçimde, işlenme amaçları ile ……………. , sınırlı ve ……………. olarak, ……………. ve ……………. olarak, belirli ……………. ve ……………. ile işlenecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ……………. KİŞİ VE ……………. 

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ve ilgili diğer ……………. hükümlerinin izin verdiği ……………. veya ……………. , Bakanlıklar ve ……………. alt birimleri, ……………. Bakanlığına bağlı ……………. , ……………. kuvvetleri, ……………., Mahkemeler, ……………. yetkili kılınmış diğer ……………. merciler, özel ……………. şirketleri, doğrudan/dolaylı ……………., olası bir hukuki ihtilaf durumunda ……………. , danışmanlar, Şirketimizi denetleme yetkisine ……………. ri, , iş ortakları, hizmetleri sunumu için ……………. üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ……………. olarak ……………. aldığımız, ……………. yaptığımız, ……………. kuruluşlar ve ……………. kuruluşlara aktarabiliriz.

 • KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ……………. NE YAPMALISINIZ? 

Kişisel verilerinizde bir ……………. olması durumda ……………. ……………. için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği ……………. ve ……………. başta olmak üzere bazı kişisel verilerinizin ……………. kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilebilmektedir. 

 • 6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ …………….…………….

6698 sayılı KVKK ……………..maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin ……………. aşağıdaki gibidir: 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, …………….uyarınca tarafımıza başvurarak, 

 • Kişisel veri ……………. öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna …………….…………….talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme …………….ve bunların …………….uygun kullanılıp kullanılmadığını …………….,
 • …………….veya ……………. kişisel verilerin …………….üçüncü kişileri …………….,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış …………….olması hâlinde bunların …………….isteme,
 • KVKK’nun ……………. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin …………….veya …………….isteme,
 • Kişisel verilerin ……………. , silinmesi, …………….halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı …………….de ……………. isteme, 
 • İşlenen verilerin ……………. otomatik …………….vasıtasıyla …………….edilmesi suretiyle kişinin kendisi …………….bir sonucun ortaya çıkmasına …………….,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle ……………. hâlinde ……………. talep etme,

……………. sahipsiniz. 

Ayrıca KVKK da sayılan yukarıda belirtilen bu haklara ek olarak ……………. vatandaşı ya da ……………. uygulama alanında olan ilgili kişiler açısından ……………. hükümleri kapsamında aşağıdaki haklar mevcuttur.

 • …………….Hakkı: …………….da düzenlenen istisnai haller dışında silme hakkı ile bağlantılı olarak …………….hakkı kapsamında verilerinin …………….isteme hakkınız vardır. 
 • Veri Taşınabilirliği: Tarafınıza sunulan hizmet ……………. hizmet sunulma yerinin ……………. kanunlarına tabi olduğu durumlarda KVKK emredici hükümlerine aykırılık ……………. halinde ve istisnai durumlar hariç olmak üzere ……………. bizden ……………. hakkına sahipsiniz. 
 • ……………. Kısıtlama Hakkı: Veri silme hakkınızı kullanırken ……………. varlığı halinde ……………. hakkınız bulunmaktadır. 

Ayrıca belirli bir amaçla (örneğin ……………. için) kişisel verilerinizi ……………. veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için ……………. aldığımızda, onayınızı istediğiniz ……………. alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ……………. bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz ……………. ve talebinizi detaylı anlatan metninizi ……………. web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;  ……………. adresine elden bizzat iletebilir, ……………. veya iadeli taahhütlü posta ile  ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde ……………. e-posta adresi veya ……………. telefon hattı ile iletişime geçilebilirsiniz. 

Başvuru esnasında, ……………. teyit edilmesi amaçlı olarak ……………. edilmesini talep etme hakkımız saklıdır.

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok ……………. içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ……………. olup, kanunun ……………. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir ……………. halinde, Kurulca belirlenen ……………. şirketimiz tarafından alınacaktır.

BAŞVURU FORMU

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

 

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!