İçeriklerimizKişisel Verilerin Korunması Hukuku

KVVK Nedir? KVKK Kanunu 2023

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi ve veridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile kişisel verilerin tanımları, kişisel verilerin nasıl toplanacağı, işleneceği ve imha edileceği gibi özel hususlar düzenlenmiştir.

İlgili kanun uyarınca kişisel veriler, genel nitelikli kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel veriler kanunda sınırlı olarak sayılmış olup özel nitelikli kişisel veri dışındaki kişisel veriler genel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İlgili Kanun’un 6. Maddesi uyarınca;

 • Kişileri ırkı,
 • Etnik kökeni,
 • Siyasi düşüncesi,
 • Felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,
 • Kılık ve kıyafeti,
 • Dernek, vakıf veya sendika üyeliği,
 • Sağlığı,
 • Cinsel hayatı,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri,
 • Biyometrik verileri ve
 • Genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, ancak kişisel veri sahibinin açık rızası alınarak işlenebilir. Kişisel verinin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmaktadır.

Genel Nitelikli Kişisel Veri

Yukarıda sayılan, özel nitelikli kişisel veriler dışında kalan ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi veya veri genel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlendiği kanundur.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK’nın Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, açıklanması veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması İzni Nasıl Alınır?

Kişisel veriler kapsamında izin olarak nitelendirilen teknik ismi ile “açık rıza”dır. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Genel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan,

hallerinden biri mevcut ise işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler ise,

 • Veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlenemeyecek olup,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.

Açık rızanın unsurları, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanmasıdır. Bu unsurları kapsamayan rızalar Kanun kapsamında açık rıza olarak nitelendirilmez ve kişisel verilerin işlenmesi için yeterli değildir.

Açık rızanın kural olarak yazılı olma zorunluluğu olmasa da bir ihtilaf yaşanması halinde ispat kolaylığı açısından yazılı şekilde alınması tavsiye edilmektedir.

Kişisel verilerin korunması konusunda herhangi bir hak kaybı yaşamamak, şirketinizin ve/veya işletmenizin kişisel verilerin korunması mevzuatlarına uygun hale getirilmesi ve bu süreçte gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması kapsamında uzman avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

KVKK Kimleri Kapsıyor 2023?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

KVKK’dan Kimler Muaftır?

Kişisel verileri işleyen hiçbir gerçek ve tüzel kişi Kanun kapsamında düzenlenen hususlardan muaf değildir. Ancak, Kanun’un yüklemiş olduğu sicile kayıt yükümlülüğü başka bir husus olup aşağıda yer alanlar sicile kayıt yükümlülüğünden muaftır;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

KVKK Kapsamında Neden Uzman Avukat Desteği Almalısınız?

Kişisel veri, Kanun kapsamında korunmakta olan ve ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından sık sık denetimi yapılan bir alandır. Bu kapsamda kişisel verileri kanuna uygun şekilde işlememek, aktarmak, kanuna aykırı şekilde saklamak vb. tüm durumlarda para cezası ile karşılaşmanız olasıdır. Kanun’da düzenlenen idari para cezaları kabahatin mahiyetine göre 5.000 TL ile 1.000.000 TL arasında olup herhangi bir hak kaybı yaşamamak ve idari para cezasıyla karşılaşmamak için alanında uzman avukatlardan kişisel veri uyum süreçleri için destek almalısınız. Kişisel veri uzmanı avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul KVKK Avukatı Danışmanlık Ücretleri

Danışmanlık ücretleri işin mahiyetine ve kişisel veri işleme durumlarına göre değişiklik göstermekte olup detaylı bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile uzman avukat kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!