İçeriklerimizYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk vatandaşlığı doğum yolu ile veya sonradan başvuru yolu ile kazanılabilir.

Türk vatandaşlığının doğum yolu ile kazanılabilmesi için Türk vatandaşı olan ana veya babadan doğmak veya Türkiye’de doğup ana ve babanın belli olmaması veya vatansız olması halinde doğumdan itibaren Türk vatandaşlığı kazanılır.

Bir diğer Türk vatandaşlığı kazanılması yolu ise sonradan başvuru ile Türk vatandaşlığı kazanılmasıdır. İlgili yazımızda Türk vatandaşlığının sonradan başvuru yolu ile kazanılması anlatılacaktır.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Şartları Nelerdir?

Türk Vatandaşlığının başvuru yolu ile kazanılmasının şartları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilmiştir. Vatandaşlığın kazanım yollarına göre şartlar değişiklik göstermekle birlikte genel olarak aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekmektedir.

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Davranışları ile Türkiye’de yaşamaya niyeti olduğunu göstermek.
 • Toplum sağlığını tehdit edecek bir hastalığı bulunmaması.
 • İyi ahlaka sahip olmak.
 • Türkiye’de yeterli seviyede gelire ve bir mesleğe sahip olmak.
 • Yeterli seviyede Türkçe konuşabilmek.
 • Kamu düzenini bozacak ve milli güvenliği sarsacak bir duruma sahip olmamak.

Adım Adım Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türk Vatandaşlığına başvuru için yukarıdaki başlıkta sağlanan şartları sağladıktan sonra;

 • Gerekli belgelerin hazırlanması,
 • Hizmet bedelinin yatırılması,
 • Yerleşim yerindeki valiliğe başvurulması,
 • Gerektiği durumda ek belgelerin hazırlanması,
 • Mülakaatın geçilmesi gerekmektedir.

Türk Vatandaşı Olmanın Yolları

Sonradan başvuru ile Türk Vatandaşlığı kazanmak, evlilik yoluyla, yatırım yoluyla, 5 yıl Türkiye’de ikamet şartının sağlanması vb. yollar ile mümkün olabilmektedir. Buna göre;

5 Yıl İkamet Şartıyla Türk Vatandaşı Olmak

5 yıl ikamet şartıyla Türk Vatandaşlığının kazanılmasına genel yolla kazanma denmektedir. Vatandaşlık Kanunu madde 11’e göre Türk Vatandaşlığı kazanılması için en az 5 sene Türkiye’de ikamet edilmesi gerekmektedir. Kişinin bu 5 yıl içerisinde 12 aydan fazla Türkiye dışında vakit geçirmemesi gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması için 3 temel şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; yönetmelikte belirlenen yatırımın gerçekleştirilmesi, kısa dönem ikamet izni alınması ve vatandaşlık için ilgili kuruma başvurulmasıdır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesi için yalnızca evlenmek yeterli değildir. Bir Türk ile evli olan yabancı ülke vatandaşı Türk Vatandaşlığını kazanabilmek için en az 3 yıldan beri evli olmalı ve evliliği devam ederken Türk Vatandaşlığı için başvuruda bulunmalıdır. .

Diğer Türk Vatandaşlık Kazanma Yolları

Diğer Türk Vatandaşlığı kazanma yollarından biri, evlat edinme yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılmasıdır. Buna göre, bir Türk Vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni tarafından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak koşuluyla Türk Vatandaşlığı için başvuruda bulunarak Türk Vatandaşlığını kazanabilir.

Bir diğer Türk Vatandaşlığı kazanma yolu ise seçme yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılmasıdır. Bu kazanma yolunda, çıkma izni alarak Türk Vatandaşlığını kaybeden anne veya babalarına bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler, ergin olmalarından itibaren 3 yıl içerisinde Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere bildirimde bulunarak Türk Vatandaşlığını kazanabilir.

KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını kazanmasında veya istisnai olarak Türk Vatandaşlığı kazanılmasında farklı başvuru süreçleri olup, hak kaybı yaşanmaması adına sürecin takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Türk Vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmış olup ilgili liste genel olarak hazırlanmıştır. Türk Vatandaşlığının kazanım yoluna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

 • Başvuru Formu (Kazanım yoluna göre farklılık gösteren başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge,
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi,
 • Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge,
 • Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Türk Vatandaşlığı başvurusu yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin verilen özel vekaletname ile yapılabilir.

Kimler Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapabilir?

Yukarıda izah edildiği üzere, Türk Vatandaşlığını kazanım yollarından birinin şartlarını taşıyan ve Türk Vatandaşı olmak isteyen ergin kişiler Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilir. Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli veya vasi tarafından yapılabilir.

Vatandaşlık Başvurusu Kaç Gün İçerisinde Sonuçlanır?

Türk Vatandaşlığı başvuruları, başvurusu süreç avukat ile yürütüldüğünde 6 ay ila 1 sene arasında sonuçlanmakta iken, avukat desteği alınmadan yapılan başvurular ortalama 2 sene içerisinde sonuçlanmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusunun İptali Mümkün Müdür?

Türk Vatandaşlığı başvurusunun iptali mümkündür. Bunun için idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açılması gerekmektedir.

Oturma İzni ile Vatandaşlık Aynı Şey Midir?

Oturma izni ile vatandaşlık aynı şey değildir. Oturma izni, başka bir ülkenin vatandaşlarının Türkiye’de, oturma izni süresi boyunca ikamet etmelerine verilen izindir. Oturma izni sahibi kişiler Türk Vatandaşlarının sahip olduğu vatandaşlık haklarına sahip değillerdir.

Vatandaşlık Başvurusu Yapacak Kişilerin Türkiye’de Bulunması Zorunlu Mudur?

Vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin Türkiye’de bulunması zorunlu değildir. Yurtdışında olup Türk Vatandaşlığı başvurusu yapmak isteyen yabancılar dış temsilciliklere vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Türk Vatandaşlığı Kazanan Yabancı Kendi Vatandaşlığını Kaybeder Mi?

Vatandaşlık hukukunda temel ilke, “herkesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır” ilkesidir. Bu ilke çifte ve çok vatandaşlık hallerinin önlenmesine hizmet etmektedir. Ancak, devletler menfaatlerinin gerektirdiği bazı özel durumlarda çifte vatandaşlığa müsaade eden düzenlemeler yapmaktadır. Bu kapsamda ilgili sorunun cevabı için Türk Vatandaşlığına geçecek kişinin hangi ülke vatandaşı olduğu önem arz etmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Neden Avukat Desteği Almalısınız?

Türk Vatandaşlığı başvurusunun gerek doğru belgelerle, doğru kuruma yapılması, gerek belgelerin eksiksiz ve doğru tercüme ve kurumlardan alınarak sunulması gerektiğinden sürecin bir avukat ile yürütülmesi önem arz etmektedir. Keza, Türk Vatandaşlığının kazanılması, kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, diğer vatandaşlığında kaybedilmesine neden olabileceğinden alanında uzman avukat ile sürecin yürütülmesi hem süreci hızlandıracak hem de herhangi bir hak kaybı yaşamamanızı sağlayacaktır. Konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!