İçeriklerimiz

Adli Tatilde Görülen Davalar

Adli tatilde görülen dava ve işler, işbu yazımızda detaylı olarak açıklanmış olup adli tatilde kanunlarda belirlenen dava ve işler dışında adli işlemler yapılmamaktadır.

Bunun yanısıra adli tatil, yasal sürelere de etki etmekte olup tüm bu süreçlerin takibinin doğru ve etkin şekilde yapılabilmesi ve hak kaybına neden olunmaması adına alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Adli Tatil Nedir?

Adli tatil, mahkemelerin yılda bir kez, her yılın belirli bir döneminde girdikleri ve kanunda belirtilen ve yazımızın detayında açıklanacak adli tatilde görülecek dava ve işlerin dışında, adli işlemlerin yapılmadığı sürece denilmektedir.

Uygulamada özellikle hakim ve adliye personellerinin izinlerini adli tatil döneminde kullandıkları görülmektedir.

Adli Tatil Ne Zaman Başlar?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. Maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca; adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Adli Tatilde Görülen Davalar Nelerdir?

Hukuk Yargılaması Bakımından:

Adli tatilde görülen dava ve işler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir:

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Ceza Yargılaması Bakımından:

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi uyarınca;

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

İdari Yargılama Bakımından:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu bakımından adli tatil, “çalışmaya ara verme süresi” olarak tanımlanmış olup çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda; ilgili Kanunun 62. maddesi uyarınca; çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işler görülmektedir:

 • Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,
 • Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

Adli Tatilde Süreler İşler Mi?

Hukuk Yargılaması Bakımından:

Adli tatilde süreler işlemekte ise de; adli tatilde görülen dava ve işler bakımından 6100 sayılı Hukuk Muhakemelere Kanunu’nun 104. maddesinde özel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

İlgili madde uyarınca; adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Ceza Yargılaması Bakımından:

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

İdari Yargılama Bakımından:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun sürelerle ilgili genel esasları belirleyen 8. maddesi uyarınca; ilgili kanunda yazılı sürelerin bitmesi adli tatile (çalışmaya ara verme zamanına) rastlarsa bu süreler, adli tatilin (ara vermenin) sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Adli Tatil Sürecinde Dava Açılabilir Mi?

Adli tatil sürecinde dava açılmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Adli tatilde; dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!