İçeriklerimizİcra ve İflas Hukuku

Borçtan Kurtulma Davası

Borçlu, aleyhine başlatılmış olan icra takibine itiraz etmiş ve icra mahkemesince itirazı geçici olarak kaldırılmış ise; icra takibine devam edilmesini önlemek için itirazın geçici kaldırılması kararı üzerine 7 gün içinde “borçtan kurtulma davası” açabilir.

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

Borçtan kurtulma davası, niteliği gereği bir menfi tespit davası olup 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 69/2. maddesinde düzenlenmiştir.

Borçlu, icra takibinden önce veya takip devam ederken, menfi tespit davası açarak alacaklıya borçlu bulunmadığının tespitini isteyebilir. Ancak borçlu menfi tespit davasını, icra takibinden sonra ve icra mahkemesince verilmiş olan itirazın geçici kaldırılması kararı üzerine 7 günlük süre içinde açarsa; işbu davaya borçtan kurtulma davası denilecektir.

Borçtan kurtulma davası, borçlunun borcu bulunmadığının tespiti için açılması gereken bir dava türü olduğundan ve borçlunun borcu bulunmadığı halde cebri icra tehdidi ile ödeme yapması gerekliliğini doğurabileceğinden süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Borçtan Kurtulma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Borçtan kurtulma davalarında görevli mahkeme, kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak dava konusu alacak niteliği gereği özel mahkemelerin görev alanına giriyor ise; menfi tespit davasının özel mahkemelerde açılması gerekecektir.

Borçtan kurtulma davalarında yetkili mahkeme ise; davalının (alacaklının) yerleşim yeri mahkemesi veya takibin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Borçtan Kurtulma Davasında Zamanaşımı

Borçlu taraf, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde borçtan kurtulma davası açabilecektir. 7 günlük süre; hak düşürücü süre olup 7 günlük süre geçtikten sonra borçtan kurtulma davası açılması mümkün değildir.

Borçlu tarafça 7 günlük süre içinde borçtan kurtulma davası açılmazsa; itirazın geçici kaldırılması kararı kesin kaldırma kararına dönüşür ve alacaklı tarafça icra takibine devam edilerek borçlunun mallarının haczedilmesi istenebilir. Bu nedenle hak düşürücü sürenin kaçırılması hak kaybı yaratabileceğinden süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Borçtan Kurtulma Davasında Teminat Gösterme Zorunluluğu

Borçtan kurtulma davasının dinlenebilmesi için; dava konusu alacağın yüzde 15’inin ilk duruşma gününe kadar teminat olarak gösterilmesi zorunludur. Borçlu taraf teminatı yatırmaz ise dava reddedilir. (İİK 69/2)

Borçtan Kurtulma Davasının Olası Sonuçları

Dava, alacaklı lehine sonuçlanırsa (dava reddedilir ise) borcun varlığı tespit edilmiş olur. İtirazın geçici kaldırılması kararı kesin kaldırma kararına dönüşür ve alacaklı tarafça icra takibine devam edilerek borçlunun mallarının haczedilmesi istenebilir. Borçlunun mallarına geçici haciz konulmuş ise bu haciz de kesin hacze dönüşür ve alacaklı tarafça hacizli malların satışı istenebilir.

Borçlu tarafça karara karşı istinaf yoluna başvurulması, kural olarak hükmün icrasına engel olmaz. Ancak borçlu taraf İİK 36. madde hükümlerini yerine getirerek, icra dairesinden mühlet isteyebilir. (İİK 69/4)

Borçlu taraf, alacaklı tarafa takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edilir. Yargılama giderleri de borçlu tarafa yükletilecektir.

Dava, borçlu lehine sonuçlanırsa (dava kabul edilir ise) icra takibi hemen duracaktır. Kararın kesinleşmesi halinde ise, icra takibi iptal edilir.

Davanın sonuçlanmasından önce borçlunun malları haczedilmiş ise haciz kalkar, mallar satılmış ise satış bedeli borçluya ödenir.

Davalı alacaklı taraf, davacı borçlu tarafa takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edilir.

Yargılama giderleri de alacaklı tarafa yükletilecektir.

Borçtan Kurtulma Davası Dilekçe Örneği

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : XXXXXXX (Borçlu)

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVALI : XXXXXXX (Alacaklı)

KONU : … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası kapsamında iddia edilen borcun yokluğunun İİK m.69 uyarınca tespit edilmesi ve Müvekkilin borçtan kurtulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı alacaklı … İcra Müdürlüğünün …/… Esas sayılı icra takip dosyası ile Müvekkil aleyhine ilamsız icra takibi başlatmış ve alacağını bir senede dayandırmıştır. Yapılan takibin dayanağı olan senet Müvekkile ait olmadığından, Müvekkil tarafından senet altındaki imzaya itirazda bulunulmuştur. Müvekkil tarafından yapılan itiraz üzerine icra müdürlüğünce icra takibinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2- Alacaklı, icra mahkemesine başvurarak itirazın geçici olarak kaldırılmasını talep etmiş, icra mahkemesi imzanın Müvekkile ait olduğu sonucuna vararak itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar vermiştir. Bu nedenle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 69. maddesine göre süresi içinde işbu borçtan kurtulma davası açılmıştır. Yapılacak ayrıntılı inceleme ile icra takibine konu senet altındaki imzanın Müvekkile ait olmadığı anlaşılacaktır.

HUKUKİ DELİLLER : … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası, … İcra Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı dosyası, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, İİK m.69 ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle, Mahkemece uygun görülecek teminat mukabilinde Müvekkilin borcu bulunmadığının tespitine, davalının takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!