İçeriklerimizKişisel Verilerin Korunması Hukuku

KVKK Şikayeti ve Suçları

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile korunmaktadır. Bu kanun kapsamında bir kişinin kişisel verilerinin korunması ihlal edildiğinde para cezası yaptırımı olabileceği gibi, bazı durumlarda kişisel verilerin ihlali 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak da düzenlenmiştir. Kişisel veriler, kişilerin en mahrem verilerini de içerebileceğinden bir ihlal durumunda hak kaybına uğramamak ve geri dönülmesi güç sonuçlarla karşılaşmamak adına sürecin bir avukat desteği ile birlikte yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda uzman avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

KVKK Suçları Nelerdir?

Kişisel verilerin ihlali ile ilgili gerçekleştirilen bazı eylemler 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak nitelendirilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 17’deki düzenlemeye göre kişisel verilerle ilgili işlenen suçlar, Türk Ceza Kanununun 135-140.maddelerine göre cezalandırılır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 17:

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

 • TCK madde 135 – Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu: Kişisel verilerin, Kişisel Verileri Koruma Kanununda yer alan hükümlere göre kaydedilmesi gerekmektedir. Kanuna aykırılık teşkil edecek şekilde kişisel verilerin kaydedilmesi TCK madde 135 hükmüne göre cezalandırılır. TCK’da bu suç için öngörülen ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat kişisel verilerin kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • TCK madde 136 – Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu: Kişisel verilerin aktarılması da Kişisel Verileri Koruma Kanununda yer alan hükümlere göre yapılmalıdır. Bu halde, Kanuna aykırı olarak kişisel verilerin aktarılması yani kişisel verilerin verilmesi veya ele geçirilmesi TCK madde 136 hükmüne göre cezalandırılır. TCK’da bu suç için öngörülen ceza, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.
 • TCK madde 137 – Nitelikli Haller: TCK madde 137’de yukarıda yer alan iki suç açısından nitelikli haller düzenlenmiştir. Buna göre, suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ve belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • TCK madde 138 – Kişisel Verileri Yok Etmeme: Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca bazı kişisel verilerin belirlenen süreler sonunda yok edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, belirlenen sürelerin sonunda kişisel verilerin yok edilmemesi TCK madde 138 hükmüne göre cezalandırılır. TCK’da bu suç için öngörülen ceza, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

KVKK İhlali Nereye ve Nasıl Şikayet Edilir?

Kişisel verilerin ihlal edilmesi ve bu ihlalin TCK kapsamında suç olarak düzenlenmesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığına verilecek bir dilekçe ile suç duyurusunda bulunulabilir.

KVKK Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYET EDEN : XXXXXX

VEKİLİ : XXXXXX

ŞÜPHELİ : XXXXXX

SUÇ : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK madde 136), Savcılığınız tarafından resen tespit edilecek suçlar.

SUÇ TARİHİ : XXXXXX ve XXXXXX

KONU : Şüpheli hakkında yukarıda yer alan suçlar açısından kamu davası açılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Şüpheli XXXXXX, Müvekkil’e olan hırs ve öfkeleri nedeniyle aşağıda detaylı olarak izah edilecek suçları meydana getirecek eylemler meydana getirmiştir.

……

Şüpheli sunmuş olduğu dilekçede, kendisine verilen, Müvekkil’in kişisel verilerini ve de hukuka aykırı olarak elde edilen Müvekkil’e ait kişisel veriler, ……..ile ilgili olmaksızın sunulmuştur.

SUÇ KONUSU EYLEMLER

Şüpheli tarafından ………. görülmüştür ki; şüpheli hukuka aykırı olarak ele geçirmiş olduğu, Müvekkil’e ait kişisel veri içeren bilgi ve belgeleri Müvekkil’in bilgisi ve rızası olmaksızın …….. sunmuştur.

……..

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri kısaca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlandığından sosyal medya hesaplarında paylaşılan her türlü fotoğraf ve video, kullanıcı adları kişisel veri niteliğindedir.

……….

Konu hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2021/3092 K. Sayılı kararında da; “Mağdurun günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği; ancak, mağdurun özel yaşam alanına ilişkin olmayan kişisel veri niteliğindeki fotoğrafını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle facebook hesabı üzerinden yayımlayan sanık hakkında, iddianamede açıklanan TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek, sanığın, ek savunması alınan TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.” şeklinde belirtilmiştir.

………

Müvekkilin bilgisi ve rızası olmaksızın, içeriğinde müvekkilin özel hayatına ilişkin beyanlar, adresi, telefon numarası gibi kişisel veri içeren ……… verilmiştir.

………

Bu nedenle Şüphelinin TCK madde 136’da yer alan suçu işlediği sabit olduğundan şüphelinin ilgili madde kapsamında cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ve sair her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER :

 1. …….
 2. Tanık (Savcılığınızın talebi halinde bildirilecektir.)
 3. Keşif
 4. Bilirkişi
 5. Yemin
 6. ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şüphelinin Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK madde 136) ve Savcılığınız tarafından resen tespit edilecek suçlar hakkında kamu davası açılarak yapılacak yargılama sonrasında cezalandırılmasını vekaleten talep ederiz.

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

KVKK Avukatından Danışmanlık Almak İçin 3 İyi Neden!

Kişisel veriler, kişilerin en mahrem verilerini içeren bilgilerden oluşmaktadır. Bu nedenle kişisel verilerin zarar görmeden ve ilgisiz kişisel tarafından erişilmesinin engellenerek korunması büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlerin ihlal edilmesi halinde de sürecin doğru ve etkili yürütülmesi için konusunda uzman bir avukat ile birlikte çalışmak önem arz etmektedir.

 1. Kişisel veriler, teknik bir alan olup uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle hak kaybı yaşanmaması ve telafisi güç ya da imkansız zararlara uğramamak adına kişisel veriler konusunda uzman bir avukat ile çalışılmalıdır.
 2. Sürecin profesyonel bir şekilde en doğru ve etkili yöntemlerle çözümlenebilmesi için uzman bir avukattan destek almanız gerekmektedir.
 3. Her olay kendi özelinde farklılık arz ettiğinden en doğru yol haritasını ve çözümü konusunda uzman bir avukat ile elde edebilirsiniz.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!