İçeriklerimizMiras Hukuku

Reddi Miras Davası

Bir kimsenin vefat etmesi sonucunda mirasçılarına geçen hak ve borçlara miras adı verilir. Mirasın reddi veya diğer bir değiş ile reddi miras, vefat edenden kalan bu mirasın doğurduğu hak ve borçların reddedilmesi ve mirasçılık konumunu ortadan kaldıran hukuki bir işlemdir.

Mirasın reddinde mirasbırakanın hem alacak hem de borçları reddedileceği için herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın reddi, mirasçılık konumunu geçmişe etkili bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Mirası reddeden mirasçı, mirasbırakandan önce ölmüş gibi mirası kendisinden sonra gelen mirasçılarına bırakmış olur.

Mirası reddeden kişi, mirasta yer alan hem haklar hem de borçlar reddedildiği için miras üzerinden hiçbir hak talebinde bulunamaz. Miras, yasal mirasçılar veya atanmış mirasçılar tarafından reddedilebilir.

Mirasın Reddinin Çeşitleri

Atanmış veya yasal mirasçılar iki şekilde mirası reddedebilirler. Bunlar;

 • Mirasın gerçek reddi,
 • Mirasın hükmen reddidir.

Mirasın Gerçek Reddi

Türk Medeni Kanunu madde 609’a göre; ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçılar yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını mirasbırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine sunarak mirası reddedebilir.

Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir. Kayda ve şarta bağlı ret beyanı geçersiz olduğundan mirasçı, bu beyanda bulunmuş olsa dahi mirası kazanır. Bu durumun istisnası, sonradan gelen mirasçının lehine yapılan mirasın reddidir.

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasbırakanın ölümü tarihinde ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddi için şartların varlığı söz konusu ise mirasçının herhangi bir irade açıklamasına yani ret beyanında bulunmasına gerek yoktur. Bu nedenle kabul ve ret için bir süre öngörülmemiştir. Bu tespit, mahkemeden her zaman istenebilmektedir.

Mirasın hükmen reddi için gereken şartlar;

 • Mirasbırakanın ölümü anında borçlarını ödemekten aciz durumda olması ve ödemeden aczinin açıkça belli olması veya
 • Borçlarını ödemeden aczinin resmi olarak tespit edilmiş olmasıdır.

Bu şartların varlığı halinde mirasçıların mirası reddettikleri kabul edilir.

Mirasçıya tereke borcundan dolayı açılacak takiplerde hükmen reddin ileri sürülmesi ve hükmen reddin tespiti için tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmalıdır.

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan durum mirasın gerçek reddi olduğundan yazımızın devam eden kısımlarında mirasın gerçek reddi açısından açıklamalar yapılacak olup, mirasın hükmen reddine ilişkin detaylı bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır?

Mirasın reddi davası, mirasçı tarafından mirasbırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunulmak suretiyle ile açılmaktadır.

Mirasın Reddi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasın reddi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi iken yetkili mahkeme miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Yani dava, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Mirasın Reddinde Süre Kavramı

Mirasın reddinde kanunen 3 aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Bu kapsamda mirasbırakanın vefat tarihinden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mirasın reddi talebinde bulunulması gerekmektedir.

Mirasçı, mirasçı olduğunu daha geç bir tarihte öğrendiğini ispat edemediği sürece süre, mirasbırakanın vefat tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Atanmış mirasçılar açısından ise tasarrufun kendilerine bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

3 Ay İçinde Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

Mirasın süresi içerisinde reddedilmesi halinde miras mirasçının üzerine geçmiş olur. Ancak, önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hukuk hakimi tarafından süre uzatılabilir veya yeni bir süre verilebilir. Bunun için haklı bir talebin varlığı gereklidir.

Kimler Mirasın Reddi Beyanı Verebilir?

Miras, kural olarak atanmış ve yasal mirasçılar tarafından reddedilebilir. Fakat, mirasın reddini fiil ehliyetine sahip mirasçı yapabilmektedir. Bu anlamda;

 • Tam ehliyetsiz kişilerin beyanı yasal temsilcisi tarafından yapılır.
 • Sınırlı ehliyetsizlerin beyanı yasal temsilcileri tarafından veya yasal temsilcinin onayı ile sınırlı ehliyetsizin kendisi tarafından yapılır.
 • Vesayet altındaki kişiler açısından vasinin beyanına ek olarak Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesi izni ile yapılır.
 • Yasal danışman atanmış sınırlı ehliyetlilerin beyanı geçerlidir.

Reddi Miras Davasının Olası Sonuçları

Mirasın reddi ile birlikte, mirasçılık geçmişe etkili olarak yani mirasbırakanın vefat tarihinden itibaren sona erer. Mirasın reddi, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar açısından birbirinden farklı sonuçlar doğurur.

Yasal Mirasçılar Açısından;

Miras, mirası reddeden mirasçı, mirasbırakandan önce ölmüş gibi paylaştırılır. Mirası reddeden mirasçının altsoyu var ise miras altsoyuna geçer. Altsoy yok ise aynı zümredeki mirasçılar arasında paylaştırılır.

En yakın yasal mirasçıların tümü tarafından mirasın reddedilmesi halinde ise miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir, mirası reddedenin mirasçılarına geçmez.

Miras, mirasbırakanın altsoyunun tamamı tarafından reddedilir ise eşe geçer. Bu durumda eş tek başına mirasçı olur.

Atanmış Mirasçılar Açısından;

Atanmış mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde aksine bir düzenleme yok ise reddedilen kısımdan sadece yasal mirasçılar yararlanır.

Mirası Ret Hakkının Düşmesi

Süresi içerisinde reddi miras yapmayan mirasçı, mirası kayıtsız ve şartsız olarak kazanmış olur. Ayrıca, süre dolmadan mirasçı sıfatı ile tereke işlerine karışan, tereke işlerini yöneten ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal eden/gizleyen mirasçının mirası ret hakkı düşmektedir. Bu kapsamda mirası ret hakkı şu hallerde düşer;

 • 3 aylık sürenin sona ermesi,
 • Mirasın reddinden feragat etmek isteyen mirasçının yazılı veya sözlü olarak mirasbırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine mirası ret hakkından feragat beyanını sunması,
 • Mirasçının tereke işlerine karışması, tereke işlerini yönetmesi ya da tekere mallarını gizlemesi veya kendisine mal etmesi / gizlemesi.

Reddi Miras Beyanı İptal Edilebilir Mi?

Genel kural olarak miras reddedildikten sonra bu beyandan dönmek mümkün değildir. Ancak varlığı halinde yanılma, aldatma, korkutma hallerinin sonucunda mirasın reddedilmesi söz konusu ise ret beyanında bulunan kişi iptal talebinde bulunabilir. İptal talebi, dava yolu ile ileri sürülebilmektedir.

Reddi Miras Davasında Dilekçe Örneği

……. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : XXXXXXX (TC……)

VEKİLİ : Av. XXXXXX

KONU : Davacı adına XXXXXX (T.C. Kimlik No:….)’ın mirasının kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tescili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Muris XXXXXXX (T.C. Kimlik No: ……….) …… tarihinde vefat etmiş olup (EK-1: Ölüm Belgesi); Müvekkil XXXXXX (T.C. Kimlik No:…….) murisin yasal mirasçısıdır.

…….

Müvekkil adına, Murisin mirasının kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiğini beyan etme zaruretimiz hasıl olmuştur. Bu kapsamda; ……, mirasın gerçek reddinin tespitine ve tescil edilmesine karar verilmesini talep ederiz.

……..

Bu doğrultuda işbu dilekçemiz ile Müvekkil adına red beyanında bulunulduğundan, Mahkemenizce miras reddinin tespit ve tescil edilmesinin akabinde ……. iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi ve ……….. Bu nedenle Müvekkil tarafından mirasın kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiğinin tespit ve tescili ile mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Ölüm Belgesi
 2. Nüfus Kayıtları (Celbi talep olunur.)
 3. Tanık
 4. Yemin
 5. Bilirkişi incelemesi

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Müvekkilin Muris XXXXXX’ın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddettiğinin tespitine ve tesciline karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!