Dilekçelerİçeriklerimiz

Süre Uzatım Dilekçesi

Süre Uzatım Talebi Nedir?

Cevap dilekçesini verme süresi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 127. ve 317/2. maddelerinde düzenlenmiş olup ilgili hüküm aşağıdaki gibidir:

“Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.”

Bu kapsamda, dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğinden itibaren iki haftalık olan cevap süresi, davalı tarafça ilgili mahkemeye süre uzatım dilekçesi verilmesi suretiyle bir ayı geçmemek üzere uzatılabilecektir.

Süre uzatım talebinin kabul edilebilmesi için, ilgili dilekçenin iki haftalık cevap süresi içerisinde verilmesi gerekmekte olup aksi halde davaya cevap verme hakkı kaybedilecektir. Bu nedenle sürelerin takip edilebilmesi ve süresi içinde talepte bulunulabilmesi açısından süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

HMK Madde 127 Gerekçesi

Tasarının 132. maddesi, Kanunun yasalaşan metninin 127. maddesine karşılık gelmektedir. Bu kapsamda ilgili hükmün gerekçesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 132 –

1086 sayılı Kanunun 195 inci maddesindeki cevap süresine ilişkin düzenlemeye kısmen karşılık gelen bu madde, sadece cevap süresine ayrılmıştır. Davalının cevap dilekçesi verebilmesi için kural olarak on beş günlük bir süre tayin edilmekle birlikte, hâl ve şartlara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği öngörülmüştür. Ancak, bu ilâve sürenin verilmesinde hassas davranılması, bir taraftan davanın daha başlangıcında gereksiz yere uzamasına sebep olacak uzunlukta bir süre verilmemesi, diğer taraftan da davalının savunma hakkının zaman baskısı altında kısıtlanmaması gerekmektedir. Cevap dilekçesinin hazırlanabilmesi için, kapsamlı bir çalışmanın gerektiği, örneğin, önemli Ölçüde hesap, bilanço, defter yahut depo kontrolünün yapılmasının kaçınılmaz olduğu ve benzeri durumlarda, olayın özellikleri ve işin niteliği dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilecektir. Ek süre bir aydan az belirlenmişse tekrar yapılan müracaat üzerine yeni bir ek süre daha verilemez. Başka bir ifadeyle, kalan süre ilâvesiyle sonradan süre bir aya tamamlanamaz. Bu nedenle, ek sürenin belirlenmesinde gerekli titizliğin gösterilmesi gerekecektir.

Öte yandan, 1086 sayılı Kanunun 198 inci maddesinde yer alan, ilk oturumda, istek üzerine üç günlük ek süre verilebilmesi kuralına, davaların gereksiz yere uzamasına sebep olduğu düşünülerek, bu Tasarıda yer verilmemiştir.

1086 sayılı Kanunun 195 inci maddesinin ikinci cümlesinde, 4353 sayılı Kanuna tâbi kamu kuruluşları hakkında otuz gün olarak düzenlenmiş bulunan cevap süresi, özel hukuk ilişkilerinde Devletin vatandaşı karşısında, kanun ve mahkeme önünde eşit olması ilkesi gereğince, bu maddede kamu kuruluşları açısından farklı bir süre öngörülmemiştir.

Hangi Durumlarda Süre Uzatım Talep Edilir?

Süre uzatım, madde metninde de açıkça yazıldığı üzere, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin iki haftalık cevap süresi içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda davalı tarafça talep edilir.

Örneğin uygulamada; dava dilekçesinde yer alan iddialara cevap verilebilmesi için çok kapsamlı bir araştırma yapılmasının gerekmesi ve bunun iki haftalık cevap süresi içinde gerçekleşebilmesinin hayatın olağan akışında mümkün olmaması gibi durumlarda, sıklıkla davalı taraflarca süre uzatım talebinde bulunulduğu görülmektedir.

Süre Uzatım Talebinin Reddi

HMK’da süre uzatım talebini düzenleyen madde metni uyarınca, süresi içinde süre uzatım talebinde bulunan davalı tarafa, cevap süresine ek süre verilip verilmeyeceği hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır.

Süre uzatım talebinde ileri sürülen hususlar ve somut olayın koşulları değerlendirildiğinde Mahkemece süre uzatımının gerekli olduğuna kanaat getirilmez ise; Mahkeme, davalı tarafın süre uzatım talebini reddedebilir.

Bu durumda davalı tarafça iki haftalık süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmez ise, HMK m.128 uyarınca; süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır.

Bu halde, davalı dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunma hakkını kaybedeceği gibi, ilk itirazlarını da ileri süremez.

Süre Uzatım Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Süre uzatım dilekçesi, somut olayın koşullarının gerektirdiği hallerde, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftalık cevap dilekçesini sunma süresi içinde verilmelidir.

İki haftalık cevap süresi geçtikten sonra, davalı tarafça süre uzatım talebinde bulunulamaz.

Süre Uzatım Süresi İçerisinde Karşı Dava Açılabilir Mi?

Karşı davanın açılması ve süresi, HMK m.133’te düzenlenmiş olup karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır.

Bu kapsamda, davalı tarafından süre uzatım talebinde bulunulması ve Mahkemece davalının talebi kabul edilerek davalıya ek süre verilmesi halinde; cevap süresine ek olarak verilen süre içerisinde de karşı dava açılabilmektedir.

Süre Uzatım Dilekçesi Örneği

….. MAHKEMESİNE

SÜRE UZATIM TALEP EDEN

DAVALI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

DAVACI : XXXXXXX

VEKİLİ : XXXXXXX

KONU : Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası anılan dosyası ile ikame edilen davaya cevap ve delil sunma süresinin uzatılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davacı tarafından Müvekkil aleyhine ikame edilen ve Sayın Mahkemeniz huzurunda görülmekte olan işbu davada dava dilekçesi ve tensip zaptı müvekkile ../../…. tarihinde tebliğ edilmiştir.

Dava dilekçesine konu iddiaların tarafımızca değerlendirilmesi ile davaya ilişkin detayların araştırılması, gerekli belge ve bilgilerin temini vakit alacak niteliktedir. Bu nedenle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127 ve 317/2. maddeleri gereğince; Sayın Mahkemenizden ek süre talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle, davaya karşı cevap ve delil sunmak üzere cevap süremizin HMK m. 127 ve 317/2 gereğince uzatılmasına karar verilmesini talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

XXXXXXX

İşbu dilekçe örnek olarak hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!