Ceza Hukukuİçeriklerimiz

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Yaralama Suçu Nedir? (TCK 89)

Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlıklı ikinci bölümünde yer alan, madde 89’da düzenlenmiştir. İlgili madde de taksirle yaralama suçu;

“Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Vücudunda kemik kırılmasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Taksirle yaralama suçu, suçu işleyen olmanız halinde hapis cezasına tabi olan, suçun mağduru olmanız halinde ise vücut dokunulmazlığınıza saldırı niteliğine haiz bir suç olduğundan hak kaybına uğramamak ve geri dönülmesi güç sonuçlarla karşılaşmamak adına sürecin bir avukat desteği ile birlikte yürütülmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda uzman avukat kadromuzdan konu hakkında bilgi almak için info@calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Taksirle Yaralama Suçunun Cezası 2024

Taksirle yaralama suçu, basit hal ve nitelikli hal olmak üzere iki halde düzenlenmiştir. Buna göre, ilgili maddenin birinci fıkrası uyarınca, taksirle yaralama suçunun basit halinde suçun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ancak, suçun nitelikli halinde ikinci fıkra kapsamına giren durumlardan biri söz konusu olduğunda ceza yarı oranında arttırılacak iken, üçüncü fıkra kapsamına giren durumlarda ceza bir kat arttırılacaktır. Dördüncü fıkra uyarınca birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması halinde ise suçun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Taksirle Yaralama Suçunun Unsurları

Taksirle yaralama suçunun unsurları;

 • Fiilin taksirle işlenebilen bir fiil olması,
 • Hareketin iradi olması,
 • Sonucun fiili gerçekleştiren fail tarafından istenmemesi,
 • Hareket ile sonuç arasında nedensellik bağı olması ve
 • Sonucun öngörülebilir olmasına rağmen fiili gerçekleştiren fail tarafından öngörülmemiş olmasıdır.

Bir kişinin yaralanması ile birlikte, bu unsuların mevcut olması halinde taksirle yaralama suçu meydana gelmektedir.

Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Ayrımı

En kısa anlatımıyla basit taksir, failin öngörülebilir neticeyi öngörmemesi iken bilinçli taksir failin neticeyi öngörmesine rağmen hareketi yapması halidir.

Basit taksir halinde, meydana gelen sonuç fail tarafından öngörülmemiştir ancak bilinçli taksirde meydana gelen sonuç fail tarafından öngörülmüş ise de gerçekleşmesi istenmemiştir.

Taksirle Yaralama Suçunda Tazminat Sorumluluğu

Taksirle yaralama suçuna maruz kalan mağdurun, suçu işleyen aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı mevcuttur. Somut olayın özelliklerine göre, malpraktis nedeniyle tazminat davası, iş kazası nedeniyle tazminat davası veya trafik kazasından kaynaklı tazminat davası vb. tazminat davaları söz konusu olabilmektedir.

Taksirle Yaralama Suçunda Suçun Özel Görünümleri

Taksirle yaralama suçunda suçun özel görünümleri teşebbüs, iştirak ve içtimadır. Bu kapsamda;

 • Taksirle Yaralama Suçunda Teşebbüs: Teşebbüs, TCK madde 35’te düzenlenmiş olup, ilgili madde uyarınca yalnızca kasten işlenebilen suçlarda mümkündür. Bu nedenle taksirle yaralama suçunda teşebbüs hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır.
 • Taksirle Yaralama Suçunda İştirak: İştirak, TCK madde 372de düzenlenmiş olup, suç işleme kararı kapsamında birden fazla kişinin işbirliği içerisinde olmasıdır. Yani, suç işleme kararının varlığı gerekmektedir. Ancak, taksirle yaralama suçunda fail suçun oluşmasını istemediğinden iştirak hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
 • Taksirle Yaralama Suçunda İçtima: Taksirle yaralama suçunun düzenlendiği TCK madde 89’da özel bir içtima hali düzenlenmiş olup buna göre taksirli davranışın birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi düzenlenmiştir.

Taksirle Yaralama Suçunda Cezasızlık Sebepleri

TCK madde 22/6’da taksirle yaralama suçuna uygulanabilecek şahsi cezasızlık sebepleri düzenlenmiştir. Buna göre;

“….Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.”

İlgili maddenin uygulanabilmesi için faille mağdur arasında bir akrabalık ilişkisinin varlığı gerektiği gibi meydana gelen sonucun failin kişisel ve ailevi durumu itibariyle mağduriyetine sebebiyet vermesi gereklidir.

Bu halinde mevcudiyeti halinde cezasızlık kararı verilmesi zorunlu olup, kanun koyucu tarafından bu konuda hakime bir takdir yetkisi bırakılmamıştır.

Taksirle Yaralama Suçunda Şikayet Süreci ve Süresi

Taksirle yaralama suçunun basit hali şikayete tabi bir suç olup, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet gereklidir. Ancak ikinci ve devamındaki fıkralarda düzenlenen suçun nitelikli halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması için şikayet aranmaz.

Suçun şikayete tabi olduğu durumlarda şikayet süresi, suçun işlenmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Taksirle yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olup yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Yani dava, suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür.

Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Taksirle yaralama suçu açısından dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Belirli koşulların oluşması halinde dava zamanaşımı süresi 12 yıla kadar uzayabilmektedir.

Taksirle Yaralama Suçunda HAGB

HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için yargılama sonucunda verilecek cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası olması gerekmektedir.

Bu nedenle taksirle yaralama suçu özelinde, verilecek ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Taksirle Yaralama Suçunda Adli Para Cezası

Taksirle yaralama suçu açısından kanun koyucu, suçun cezası olarak adli para cezasına hükmedilebilmesine olanak tanımıştır. Ancak hapis cezası verildiği takdirde, hapis cezası adli para cezasına çevrilmez.

Taksirle Yaralama Suçunda Etkin Pişmanlık

Taksirle yaralama suçu kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kanun koyucu tarafından düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu suçta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz.

Taksirle Yaralama Suçunda Örnek Şikayet Dilekçesi

……… Cumhuriyet Başsavcılığı’na

MÜŞTEKİ : XXXXXX (TC Kimlik No)

VEKİLİ : Av. XXXXXX

ŞÜPHELİ : XXXXXX (TC Kimlik No)

SUÇ : Taksirle Yaralama Suçu (TCK 89)

SUÇ TARİHİ VE YERİ : …/…/…

KONU : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılmasını talep ederiz.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, XX/XX/XXXX tarihinde lazer epilasyon uygulaması yaptırmak için XXXXX merkezine başvurmuştur. Müvekkil, yapılan işlem sırasında olması gerekenden çok daha fazla acı ve ağrı yaşadığını, acıdan bayılmak üzere olduğunu belirtmesine rağmen XXXXX merkezinde Müvekkile işlem yapan XXXXX tarafından her şeyin yolunda olduğu, bunların standart acı ve ağrılar olduğu belirtilerek işleme devam edilmiştir.

…….

XXXXX tarafından uygulanan lazer epilasyon işlemi sonucunda Müvekkilin kollarında ve bacaklarında çok ciddi yanıklar oluşmuş, devam eden ağrı ve acılar nedeniyle Müvekkil hemen doktora gitmiştir.

……..

Doktor tarafından yapılan muayenede sonucunda Müvekkilin kollarında ve bacaklarında yuvarlak lazer başlığı ile uyumlu 2. derece yanık oluştuğu tespit edilmiştir.

……..

Müvekkil XXXXX in uyguladığı işlem nedeniyle yaşamış olduğu derin acı ve ağrılar nedeniyle uyku uyuyamamış, 1 hafta boyunca işe gidememiştir.

……….

Tüm bu sebepler göz önüne alındığında lazer uygulamasını yapan XXXXX in göstermesi gereken dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği açıktır. Bu nedenle TCK 89 ve Savcılığınız tarafından resen tespit edilecek hükümler neticesindeki XXXXX hakkında soruşturma yapılarak, hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederiz.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!