İçeriklerimizİcra ve İflas Hukuku

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Yargılama sonunda mahkemece verilen kararın onaylı ve mühürlü suretine, ilam denilmektedir. İlamların icra edilebilmesi için kural olarak kesinleşmesi gerekmemektedir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve özel kanunlarda düzenlendiği üzere bazı mahkeme kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlardandır. Başka bir deyişle, ilamın icra yolu ile uygulanabilmesi için bazı mahkeme kararları açısından kesinleşme şartı aranmaktadır.

Bu nedenle somut uyuşmazlığa konu mahkeme kararının kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlardan olup olmadığının doğru şekilde tespiti ve süreç takibi için alanında uzman avukat kadromuzdan, profesyonel hukuki dava ve danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Konu hakkında bilgi almak için info@www.calinokcuhukuk.com mail adresi veya 0530 239 80 89 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Kararın Kesinleşmesi Nedir?

Mahkemece verilen kararlar, olağan kanun yoluna süresi içinde başvurulmaması ya da olağan kanun yollarının tüketilmesi ile kesinleşir.

Kesinleşmemiş mahkeme kararlarına karşı başvurulabilecek olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz olup mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yasal süresi içinde olağan kanun yollarına başvurulmaz veya olağan kanun yollarına başvuru hakkından feragat edilir ise; mahkeme kararı olağan kanun yollarına başvurulmaması üzerine kesinleşir.

Mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yasal süresi içinde olağan kanun yollarına başvurulur ise bu başvuru yollarının tüketilmesi itibariyle, başka bir deyişle itiraz, istinaf ve temyiz makamlarının vereceği karar üzerine, başvurulacak başka bir olağan kanun yolu kalmamış ise mahkemece verilen karar kesinleşir.

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Nelerdir?

İlamların icra edilebilmesi için kural olarak kesinleşmesi gerekmemekte ise de; aşağıda sayılan kararlar yönünden ilamın icra yolu ile uygulanabilmesi için “kesinleşme şartı” aranmaktadır:

  • Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin ilamlar ile ilama bağlı olarak hükmedilen fer’i nitelikteki yükümlülüklerin icrası Örneğin; tapu iptali ve tescil, önalım, ipoteğin fekki, ecrimisil davasına ilişkin ilam ve bu davalardaki ilamların fer’isi olan yargılama giderleri ve vekalet ücreti.
  • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar (Bazı nafaka kararları istisnadır) Örneğin; boşanma, evliliğin feshi ve butlanı, babalık davası, isim/soyisim/yaş/nesebin düzeltilmesi, çocuk ile şahsi ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar ve bu ilamların fer’isi niteliğindeki faiz, yargılama giderleri, vekalet ücreti.
  • Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin ilamlar
  • Menfi tespit ve menfi tespit davasına dönüşen istirdat davalarında verilen ilamlar
  • Kira bedelinin tespitine ilişkin ilamlar
  • Sayıştay ilamları
  • Ceza mahkemesi kararlarında hükmedilen yargılama gideri
  • CMK 141. madde kapsamında açılan “Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat” davasına ilişkin ilamlar
  • İstihkak davalarına ilişkin ilamlarda hükmedilen yargılama gideri
  • Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Ortaklığın giderilmesi, bir diğer adıyla izale-i şüyu davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu yani birden fazla maliki olan taşınır ya da taşınmaz mallardaki ortaklığa son verilmesine yönelik bir davadır.

Bu kapsamda ortaklığın giderilmesi davası; taşınmaz üzerindeki ayni haklara ilişkin davalardan olduğundan, kesinleşmeden icraya konulabilmesi mümkün değildir.

Şikayet Üzerine Verilen Kararlar Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.363/4 uyarınca; istinaf yoluna başvurunun, satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacağı hükme bağlandığından şikayet üzerine İcra Mahkemesi tarafından verilen kararların kesinleşmeden icraya konulabilmesi mümkündür.

İşbu metin konunun genel hatlarıyla açıklanması için hazırlanmış olup, süreçlerin olayın somut özelliklerine göre yürütülmesi gerektiğinden, hak kaybının yaşanmaması adına uzman avukat kadromuzdan dava ve danışmanlık hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Calın&Okçu Hukuk

Calın & Okçu Hukuk Bürosu olarak, her biri alanında uzman avukat kadromuzla yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet vermeyi temel prensip edinerek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasını özen ve titizlikle yürütmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!